درباره ایجاب گستر شرق سپنتا

وبسایت ایجاب در سال 1398 تاسیس شد .