مجموعه اثرگذاران قرن بیست و یکم در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1396 با تاسیس کانال تلگرام فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. هدف مجموعه اثرگذاران قرن بیست و یکم این است تا با به اشتراک گذاری دانش روز و تجربیاتی که از افراد موفق و صاحب نظر به دست آمده شرایطی را برای پیشرفت و توسعه فردی و کسب و کارهای افرادی که به ما می پیوندند را فراهم نماید.
ما قصد داریم تا در قرنی که در آن زندگی می کنیم یعنی قرن بیست و یکم، اثرگذار باشیم. همانطور که افراد زیادی قابلیت ها و توانایی های خودشان را در اعصار مختلف و در کشورهای مختلف کشف کردند و اثرگذار شدند و تاریخ همیشه به نیکی از آنها یاد خواهد کرد.
لذا ما اعضای اثر گذاران رشد و شکوفایی سه مرحله ای را دنبال می کنیم :

1- شناخت خود، سفر به دنیای درون، احساس لیاقت و عزت نفس و پی بردن به جایگاه واقعی و شرایطی که لیاقت زندگی در آن را داریم.
2- افزایش دید جهت دیدن فرصت ها ، تغییر و یا بهبود نگرش و کمک به پیشرفت جهان که در نهایت منجر به خلق ثروت در تمامی جنبه ها برای ما خواهد شد.
3- به کارگیری ثروت به دست آمده و اثر مثبتی که روی خودمان به جای گذاشته ایم به عنوان ابزاری برای خلق یک اثر ماندگار در قرن بیست و یکم.
ما به گروه خاصی هستیم، ما تاریخ نمی خوانیم ، ما تاریخ را می نویسیم. ما آینده را به آسانی پیش بینی می کنیم. چون خودمان آن را می سازیم. ما باور داریم که سرنوشتمان فقط در دست خود ماست. ما مسئولیت تمام اتفاقات زندگی خود را می پذیریم. ما با توکل به پروردگارمان با قدرت و با آرامش و دنیایی از اعتماد به نفس پیش می رویم و باور داریم جهان درخدمت افرادی خواهد بود که آنرا به جای بهتری برای زندگی تبدیل می کنند.